TOP по полям. Сентябрь
Agent Count
1GreenGorodGreen192
2LesnoiKlesch24
TOP по полям. Август
Agent Count
1GreenGorodGreen321
2LesnoiKlesch152
3axoma2
TOP по линкам. Сентябрь
Agent Count
1GreenGorodGreen306
2LesnoiKlesch47
3__MACHINA__1
TOP по линкам. Август
Agent Count
1GreenGorodGreen505
2LesnoiKlesch251
3__MACHINA__21
4axoma2
TOP по захватам. Сентябрь
Agent Count
1GreenGorodGreen112
2LesnoiKlesch42
TOP по захватам. Август
Agent Count
1GreenGorodGreen195
2LesnoiKlesch179
3axoma8
TOP по модам. Сентябрь
Agent Count
TOP по модам. Август
Agent Count
TOP по типам модов. Сентябрь
Agent Mod Count
TOP по типам модов. Август
Agent Mod Count
TOP по фракерам. Сентябрь
Agent Count
TOP по фракерам. Август
Agent Count
TOP по перекрасам. Сентябрь
Agent Count
1GreenGorodGreen9
2LesnoiKlesch2
TOP по перекрасам. Август
Agent Count
1LesnoiKlesch22
2GreenGorodGreen9